Επιχειρισιακή ομάδα του έργου

Εταίροι

01.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

02.

Αγροτικές Εφαρμογές Ι.Κ.Ε.

AgroApps IKE

03.

Open Mellon Εκπαίδευση - Συμβουλευτική - Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων, Ανώνυμη Εταιρεία

Open Mellon

04.

Ομάδα Παραγωγών Αγροτικές Επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηριού Γ’ ΙΚΕ

Α.Ε. Μικρού Μοναστηριού Γ’ ΙΚΕ

και πιο αναλυτικα

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

https://www.swri.gr/index.php/el/

Αγροτικές Εφαρμογές Ι.Κ.Ε.

Αντικείμενο απασχόλησης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών και εργαλείων που στοχεύουν στην ανάπτυξή και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για τον αγροτικό τομέα με χρήση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής.

http://agroapps.gr

Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων, Ανώνυμη Εταιρεία

H Open Mellon παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κέντρου η ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές, υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες καθώς και υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία.

http://www.openmellon.gr/

Αγροτικές Επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηριού Γ’ ΙΚΕ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Αγροτικές Επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηριού Γ’ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της καλλιέργειας και παραγωγής βαμβακιού, με το χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών καθώς και με υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, χονδρικό εμπόριο βαμβακιού, εκκοκκισμένο ή μη καθώς και σίτου, Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ) χωρίς χειριστή, Χονδρικό εμπόριο σπόρων βαμβακιού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο